Kierujący - Kodeks ruchu drogowego

Centralna ewidencja kierowców

2009-07-20 02:36:28
Art. 100a. 1. Tworzy się centralną ewidencję kierowców, zwaną dalej "ewidencją".
2. W ewidencji gromadzi się dane o osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajami, zwane dalej "uprawnieniami".
3. W ewidencji gromadzi się także dane o osobach nieposiadających uprawnień, w stosunku do których orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.
4. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem danych zgromadzonych w ewidencji.

Art. 100b. 1. W ewidencji gromadzi się dane o osobach nią objętych:
1. imię i nazwisko;
2. datę i miejsce urodzenia;
3. numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);
4. adres zamieszkania;
5. rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia;
6. datę uzyskania pierwszego uprawnienia, a w przypadku jego cofnięcia - także datę ponownego uzyskania uprawnienia;
7. datę ważności uprawnienia;
8. numer dokumentu stwierdzającego uprawnienie;
9. ograniczenia dotyczące uprawnienia;
a) spełnianie wymagań dotyczących uprawnień;
10. nazwę organu, który wydał dokument stwierdzający uprawnienie;
11. dotyczące:
a) zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego zwrócenia,
b) cofnięcia uprawnienia oraz jego przywrócenia,
c) utraty dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego odnalezienia,
d) zastosowania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów;
12. zakres i numer zaświadczenia ADR, o którym mowa w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, a także okres, na jaki zostało ono wydane.
13. zakres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, o którym mowa w art. 39c ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
14. zakres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego, o którym mowa w art. 39e ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
2. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazują do ewidencji:
1. wymienione w pkt 1-9 i 14 - organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, niezwłocznie po wydaniu dokumentu stwierdzającego uprawnienie;
2. wymienione w pkt 10:
a) w lit. a - odpowiednio do swoich kompetencji: właściwa jednostka organizacyjna Policji, Inspekcji Transportu Drogowego lub Żandarmerii Wojskowej, organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, prokurator, sąd, kolegium do spraw wykroczeń lub inny organ uprawniony do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym, niezwłocznie po dokonaniu tych czynności,
b) w lit. b - organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, niezwłocznie po podjęciu decyzji o dokonaniu tych czynności,
c) w lit. c - organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wystąpieniu tych zdarzeń,
d) w lit. d - sąd, kolegium do spraw wykroczeń lub inny organ uprawniony do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym, niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia;
1. wymienione w pkt 11 - podmiot prowadzący kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, o których mowa w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.
2. wymienione w pkt 12 - wojewoda lub dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej;
3. wymienione w pkt 13 - kierownik ośrodka szkolenia, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 10 lit. d, zgromadzone w ewidencji, podlegają usunięciu z tej ewidencji, jeżeli skazanie, na podstawie którego orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, uległo zatarciu. Informacje o zatarciu przekazuje do ewidencji Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego.
4. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony z obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 80b ust. 4.

Art. 100c. 1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:
1. Policji;
a) Inspekcji Transportu Drogowego;
2. Żandarmerii Wojskowej;
3. Straży Granicznej;
4. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;
a) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,
5. Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
6. sądom;
7. prokuraturze;
8. starostom;
a) strażom gminnym (miejskim);
9. Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
a) organom kontroli skarbowej, organom celnym, wywiadowi skarbowemu i komórkom, o których mowa w art. 11g ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.);
10. wojskowym komendantom uzupełnień.
11. podmiotowi wydającemu karty, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494);
12. ministrowi właściwemu do spraw transportu w celu umożliwienia organom i służbom uprawnionym do korzystania z systemu Tachonet wymianę danych z organami i uprawnionymi służbami w innych państwach, w których funkcjonuje system tachografu cyfrowego.
2. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek osoby, której one dotyczą.
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może udostępnić, w formie zaświadczenia, dane zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w ust. 1 i 2, w tym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes.
4. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, z zastrzeżeniem ust. 5, na pisemny, umotywowany wniosek zainteresowanego podmiotu.
5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
1. posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał;
2. posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
3. jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.

Art. 100d. 1. Udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji następuje:
1. dla podmiotów, o których mowa w art. 100c ust. 1 i 2 - nieodpłatnie;
2. dla podmiotów, o których mowa w art. 100c ust. 3 - odpłatnie.
2. (uchylony).

Art. 100e.
1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, transportu oraz finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:
1. sposób prowadzenia ewidencji;
2. warunki i sposób współdziałania podmiotów, które przekazują dane do ewidencji;
3. rodzaj danych zgromadzonych w ewidencji, które mogą być udostępnione poszczególnym podmiotom, o których mowa w art. 100c ust. 1-3;
4. wysokość opłat za udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji oraz warunki i sposób ich wnoszenia.
2. W rozporządzeniu należy uwzględnić w szczególności:
1. organizację systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest ewidencja;
2 nieprzekraczalne terminy przekazywania danych do ewidencji oraz sposób ich przekazywania;
3. zakres danych udostępnianych poszczególnym podmiotom;
4. zróżnicowaną wysokość opłat w zależności od zakresu udostępnianych danych.
Komentarze
Redakcja dlaStudenta.pl nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.
Zobacz także
Nowelizacja Ustawy o kierujących pojazdami i nowe moÅźliwości dla osÃłb z niepełnosprawnością.
Zmiany w uprawnieniach dla kierowców kategorii B

Nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami i nowe możliwości dla osób z niepełnosprawnością.

Za młodzi na prawo jazdy?
Za młodzi na prawo jazdy?

Temat, w jakim wieku powinno się zezwalać młodym ludziom na robienie prawa jazdy, od lat budzi wiele kontrowersji.

Jak zlikwidować punkty karne?
Jak zlikwidować punkty karne?

Odkąd wprowadzono punkty karne to one, a nie mandaty, stały się utrapieniem kierowców. Jeżeli należysz do kierowców.

Polecamy
Nowelizacja Ustawy o kierujących pojazdami i nowe moÅźliwości dla osÃłb z niepełnosprawnością.
Zmiany w uprawnieniach dla kierowców kategorii B

Nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami i nowe możliwości dla osób z niepełnosprawnością.

Ostatnio dodane
Nowelizacja Ustawy o kierujących pojazdami i nowe moÅźliwości dla osÃłb z niepełnosprawnością.
Zmiany w uprawnieniach dla kierowców kategorii B

Nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami i nowe możliwości dla osób z niepełnosprawnością.

Za młodzi na prawo jazdy?
Za młodzi na prawo jazdy?

Temat, w jakim wieku powinno się zezwalać młodym ludziom na robienie prawa jazdy, od lat budzi wiele kontrowersji.

Popularne
10 przykazań w razie wypadku samochodowego
10 przykazań w razie wypadku samochodowego

Jak się zachować w razie wypadku lub kolizji?

Jak zlikwidować punkty karne?
Jak zlikwidować punkty karne?

Odkąd wprowadzono punkty karne to one, a nie mandaty, stały się utrapieniem kierowców. Jeżeli należysz do kierowców.

B-5 "zakaz wjazdu samochodów ciężarowych"
B-5 "zakaz wjazdu samochodów ciężarowych"

Znak B-5 "zakaz wjazdu samochodów ciężarowych" oznacza zakaz ruchu.